Lava Hellfire

Dungeon được đặt trong khu vực Dung nham ở Port Lux. Đá núi lửa được khai thác bởi nhà nghiên cứu Mr. Heil. Sử dụng nó trong những ngọn đồi neabry sẽ mở ra cánh cửa bí mật dẫn đến hang động dung nham. Tìm kiếm những kho báu được bao quanh bởi dung nham và đánh bại kẻ thù thống trị ngọn lửa.

Entry Item: Ever-heated Lava Stone
Drop location: Mutant Forest, Pontus Ferrum, Porta Inferno – all mobs
Level Requirement: 110
Dungeon time available: 25 mins
Title gained upon completion: not available
Title bonus: not available
Entry Location: Port Lux, the exact place is marked on the map:

Dungeon Points for finishing dungeon depends on level:
Easy: 1
Medium: 2
Hard: 3
Premium: 4

Honour Quest Plate: not available
Honour Quest Reward: not available
Honour Quest Target: not available
Number of pages from Book of honor required: not available
Honor Points gained after dungeon clear: 0

Leave a Reply