Panic Cave

Làm theo các bước của nhà thám hiểm vĩ đại Showarai. Tìm Showarai bên trong ngục tối và thoát khỏi con sâu cát khổng lồ Nualle. Hãy đặc biệt cẩn thận và tránh các cuộc tấn công chết người của anh ta. Cầu mong cát dưới chân luôn bình an vô sự.

Entry Item: Explorer’s Journal
Drop location: Mutant Forest, Pontus Ferrum, Porta Inferno – all mobs
Level Requirement: 110
Dungeon time available: 20 mins
Title gained upon completion: not available
Title bonus: not available
Entry Location: Desert Scream, the exact place is marked on the map:

Dungeon Points for finishing dungeon depends on level:
Easy: 1
Medium: 2
Hard: 3
Premium: 4

Honour Quest Plate: not available
Honour Quest Reward: not available
Honour Quest Target: not available
Number of pages from Book of honor required: not available
Honor Points gained after dungeon clear: 0

Leave a Reply