Steamer Crazy

Bạn nhận được báo cáo về đoàn tàu đang lao tới mà không có ai điều khiển. Bạn là người duy nhất có khả năng làm điều gì đó. Bạn bắt đầu ở phía sau của con tàu và bạn phải phá hủy động cơ của con tàu để ngăn chặn nó. Nhưng động cơ sẽ chống lại bạn.

Entry Item: Defected Train Card
Drop location: Mutant Forest, Pontus Ferrum, Porta Inferno – all mobs
Level Requirement: 110
Dungeon time available: 20 mins
Title gained upon completion: not available
Title bonus: not available
Entry Location: Fort. Ruina, the exact place is marked on the map:

Dungeon Points for finishing dungeon depends on level:
Easy: 1
Medium: 2
Hard: 3
Premium: 4

Honour Quest Plate: not available
Honour Quest Reward: not available
Honour Quest Target: not available
Number of pages from Book of honor required: not available
Honor Points gained after dungeon clear: 0

Leave a Reply